Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden sierbestratingsmarkt.com

Van Olst - Heerde - www.sierbestratingsmarkt.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kamer van koophandelnummer 82411794

www.sierbestratingsmarkt.com is gevestigd aan de kamperzijweg 6 8181 NC Heerde.www.sierbestratingsmarkt.com

houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de
consumenten als de zakelijke markt.ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

sierbestratingsmarkt.comAlgemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle sierbestratingsmarkt.com gesloten overeenkomsten en zijn van
toepassing op alle door sierbestratingsmarkt.com gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting
van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.Eigendomsovergang en risico

Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van
goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.

Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of
daarvoor zekerheid gesteld, behoudt sierbestratingsmarkt.com zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval
gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens sierbestratingsmarkt.com heeft voldaan.
Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter
beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de
(gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand

Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft
plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan sierbestratingsmarkt.com te melden.

Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een
opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel
is.Levering

De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en
tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.

De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het plaatsen en betalen van de bestelling, tenzij
partijen anders overeengekomen zijn.

Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan sierbestratingsmarkt.com na schriftelijk bericht het
tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige
directe of indirecte schade ontstaat.

De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.

Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt
de levertijd verlengd tot dat moment waarop sierbestratingsmarkt.com redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering.
Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst, niet voorradig zijn van het product en
staking.Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten zijn nimmer aan te rekeningen aan
sierbestratingsmarkt.comOm twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal sierbestratingsmarkt.com
bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan.Ontvangst en reclames

De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te
hebben gecontroleerd.

De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf
1 of 3van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Koper dient de gehele order te
retourneren en zelf voor het transport zorg te dragen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening
van de koper.

Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van
deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te
reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen
onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

Retourvoorwaarden

Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de
dag van ontvangst, terug te sturen naar sierbestratingsmarkt.com. De klant dient per e-mail of brief een verzoek in
te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden
teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5
van dit artikel.

Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar sierbestratingsmarkt.com. De kosten hiervan komen voor
rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan sierbestratingsmarkt.com zijn voor
verantwoording en rekening van de koper. Indien sierbestratingsmarkt.com de retourzending dient te verzorgen, zal
sierbestratingsmarkt.com koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.Voorwaarde voor retourzending

De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals de
klant deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door sierbestratingsmarkt.com opgegeven retouradres.

Na ontvangst van de gehele bestelling zal het 70% van het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 14
dagen geretourneerd worden aan de koper.

Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden.

Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. sierbestratingsmarkt.com
is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van
aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Prijzen en betaling

Indien de kostprijs van de door sierbestratingsmarkt.com verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op
grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen
en/of andere rechten of plichten, is sierbestratingsmarkt.com gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de
order reeds bevestigd is. sierbestratingsmarkt.com zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het
recht hierop de koop te ontbinden.

Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee sierbestratingsmarkt.com
van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren.

Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper
meent enig recht van reclame te hebben.

Ontbinding

In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met sierbestratingsmarkt.com
gesloten overeenkomst, heeft sierbestratingsmarkt.com het recht om de uitvoering van de desbetreffende
overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn
uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te
beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van sierbestratingsmarkt.com tot vordering van
vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.

Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling,
aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan,
liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als
in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat sierbestratingsmarkt.com door de
koper op de hoogte is gesteld.

Indien sierbestratingsmarkt.com besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer
ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel
opeisbaar.

Aansprakelijkheid

Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met sierbestratingsmarkt.com gesloten overeenkomst jegens de
koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

In het bijzonder aanvaard sierbestratingsmarkt.com geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte
afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door sierbestratingsmarkt.com verstrekte technische
gegevens, maten en gewichten.

Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten of om welke reden dan ook zijn nimmer aan te rekeningen aan Bestratingsmarkt.com. Mocht er in welk geval dan ook schade aan de bestelde producten voorkomen is Bestratingsmarkt.com niet aansprakelijk voor kosten van derden. Controleer ten alle tijden direct bij aankomst de bestelling en meldt eventuele schade altijd binnen 24 uur na ontvangst per mail inclusief foto`s in de originele verpakking. Schakel dan ook nooit een derde partij in als de deur op afwijkingen in gecontroleerd. Een eventuele schadevergoeding uit coulance door ons aan derden, kan nooit de nettowaarde van de geleverde materialen overstijgen.

Wijziging van deze algemene voorwaarden

sierbestratingsmarkt.com is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving
aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst,
aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst,
2 of 3aanbieding, dienst of levering schriftelijk door sierbestratingsmarkt.com is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

Geschillen

Alle, door sierbestratingsmarkt.com als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten
overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel
van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van
toepassing.

Geschillenregeling en beslechting

In afwijking van artikel 10 kunnen Consument kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een
eventueel geschil betreffende aanbiedingen van sierbestratingsmarkt.com of de totstandkoming of uitvoering van een
overeenkomst met sierbestratingsmarkt.com, voor te leggen aan de Geschillencommissie, mits het gaat
om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen
indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan sierbestratingsmarkt.com heeft voorgelegd.


Wanneer de Consument koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is sierbestratingsmarkt.com
aan deze keuze gebonden. Wanneer sierbestratingsmarkt.com dat wil, zal de Consument koper binnen vijf (5) weken
na een daartoe door sierbestratingsmarkt.com schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of
zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt
sierbestratingsmarkt.com de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd
het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de
Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Kijlstra Dealer Nederland

Uitgebreide presentatie centraal in NL

Wij liggen direct aan de A50 in Heerde! 

Locatie Deurmarkt.com Nederland Heerde


Presentatie - opslag Kijlstra bestrating
Kamperzijweg 6
8181NC Heerde

0578 69 50 78

© 2013 - 2024 Sierbestratingsmarkt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel